گچ جام

مشخصات فنی:

               مقدار زبره گچ معمولی بر روی الک 500 میکرون بین 10 تا 12 درصد می باشد.

زمان گیرش:

             گیرش اولیه این نوع گچ بین 5 تا 7 دقیقه و گیرش ثانویه بین 15 تا 21 دقیقه می باشد.

 • نوع
  گچ زیرکار
 • مقدار

  جم 

  حریر

  جام 

  زیوان

  زمرد

  کومش

  جبل 

  یاران